එන්න මගේ මල් වත්තට...

මම සමනල් පැටිය. මේ මගේ මල් වත්ත. සමනල් පැටිය හරිම හුරතල්. හරිම අහි0සකයි.

මෙතන ඉදන් ඔයගොල්ලන්ට පුලුවන් සමනලය ලියන දේවල් කියවන්න.

සමනලයට අවසරයි....................

සමනලයගෙ පසු පස එන්නන්..

මේලයකින් ෆලෝ එකක් දෙමුද..?

Tuesday, October 4, 2011

ළඟදීම...සමනලය ලියන කුලුදුල් ආදර කතාව තාරුකා ලඟදීම සමනලයගේ මල් වත්තෙන් බලාපොරොත්තු වන්න..

No comments:

Post a Comment